6ธ.ค. 59

กองวิจัยและนวัตกรรม กปน. เริ่มใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS)